Promotion

Room TypeWeekdayWeekendวันหยุดนักขัตฤกษ์จำนวนคน :
ห้อง
(อาทิตย์-
พฤหัสบดี)
(ศุกร์-เสาร์ )
Pool Villa9,90011,90013,9004 Adults
Jacuzzi Villa3,9004,5005,9003 Adults
Jacuzzi Suite Room3,5004,0005,5002 Adults
Top Deluxe Seaview4,0004,5005,5004 Adults
Deluxe Seaview3,5003,9004,9003 Adults
Superior Seaview2,5002,9003,9002 Adults

เงื่อนไขข้อกำหนดการชำระเงิน

การชำระเงินล่วงหน้าจะถูกเรียกเก็บในเมื่อทำการจองห้องพัก การตัดบัตรเครดิตอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-4
วันหลังจากมีการทำการสำรองห้องพัก การสำรองห้องที่สมบูรณ์จะต้องมีการชำระเงินบางส่วนหรือทั้งหมดก่อน
หากยังไม่มีการชำระเงินจะไม่สามารถทำจองได้
เราขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือแก้ไขการสา รองห้องพกัซงึ่ ปรากฏว่า ลกู ค้ามีพฤติกรรมน่า สงสยัหรือไมเหมาะสม
การแก้ไขหรือยกเลิกจะต้องทำในหนังสือแจ้งไปยังโรงแรมผ่านทางอีเมล์อย่างเป็นทางการหรือแบบฟอร์มการติดต่อในเว็บไซต์
เเละได้รับการยืนยันการยกเลิกเท่านั้น ค่าใช้จ่ายจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินบาทไทย

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกการเข้าพัก, การไม่เข้าพักโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า, การคืนเงิน

 • สามารถทำได้หากมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย7วัน ก่อนเดินทาง
  อย่างไรก็ตามการแก้ไขขึ้นอยู่กับห้องว่างในช่วงเวลาที่แก้ไขและอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเป็นอัตราใหม่
 • การแก้ไขใดๆ ที่เกิดขึ้น หากราคาลดลงหรือจำนวนคืนที่ลดลงหรือจำนวนห้องพักที่ลดลง
  เงินที่จ่ายสำหรับสำรองห้องพักจะไม่สามารถขอคืนเงินได้

การยกเลิกการเข้าพัก

 • ผู้เข้าพักต้องแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการยกเลิกการเดินทาง
 • การยกเลิกการเข้าพักโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ‘ไม่เข้าเช็คอิน’ หมายถึงการไม่แสดงตัวเข้าพักในวันที่แจ้งว่าจะเข้าพัก
  และไม่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีการรับทราบจากพนักงานทางรีสอร์ท
  ทางรีสอร์ทจะทำการนำห้องที่มีการสำรองไว้นำมาขาย โดยไม่มีการเก็บห้องพักไว้ให้และไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ลดระยะเวลาการเข้าพัก เช็คเอาท์ก่อนกำหนดคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากวันที่เข้าพักจริงเป็นจำนวน 1 คืน

การคืนเงิน

สำหรับกรณีการคืนเงินทุกกรณีที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเงินเต็มจำนวนที่เรียกเก็บจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

เงื่อนไขหรือนโยบายอื่น ๆ

นโยบายอื่นหรือข้อตกลงและเงื่อนไขที่อาจนำมาใช้ได้ในกรณีที่มีเงื่อนไขการจองพิเศษ
ยกตัวอย่างเช่นโปรโมชั่นบางอย่างอาจไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขหรือการยกเลิกเนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำมาก

เงื่อนไขการจองห้องพัก

 • อัตราค่าบริการห้องพักที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้ ได้รวมไปถึงบริการอาหารเช้า จำนวน 1 มื้อ
  ตามจำนวนผู้ใช้บริการที่กำหนดไว้แล้ว หากต้องการเข้าพักเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ หรือต้องการบริการเสริมอื่น ๆ
  ท่านจะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมให้กับรีสอร์ท ซึ่งสามารถสอบถามอัตราค่าบริการได้จากเจ้าหน้าที่
 • เด็กสามารถเข้าพักได้โดยไม่จำกัดอายุ
 • เด็กทารกอายุ 0-1 ปี หรือเด็กอายุ 2-5 ปี เข้าพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่านต่อห้อง
 • การจองห้องพักจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อรีสอร์ทได้รับชำระเงินจำนวนเต็มจากท่าน เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว
  โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นเอกสารสำคัญ
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนแปลงการจอง
  หรือยกเลิกการจองห้องพักได้ในทุกกรณี ทั้งนี้รีสอร์ทอาจอนุญาตเป็นรายกรณี โดยมีการคิดค่าปรับตามที่กำหนด

เงื่อนไขการเข้าพัก

 • เวลาเข้าพัก (เช็คอิน) ตั้งแต่เวลา 14.00 น. และเวลาออก (เช็คเอาท์) 12.00 น.
 • การไม่เข้าพักตามวันที่กำหนด (No-Show) ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
  หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางรีสอร์ทได้ระบุไว้
 • หากท่านไม่ได้เช็คอิน ภายในเวลา 22.00 น. รีสอร์ทอาจถือว่ารายการจองของท่านเป็น No-Show
  หากต้องการเช็คอินล่าช้า โปรดติดต่อรีสอร์ทล่วงหน้า
 • หากท่านไม่ได้เช็คเอาท์ ภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเท่ากับค่าบริการหนึ่งคืนสำหรับวันนั้น ๆ
  และค่าบริการนี้จะไม่สามารถใช้เพื่อพักค้างคืนต่อได้ ในกรณีที่ห้องพักได้ถูกจองจากแขกท่านอื่นในวันดังกล่าวแล้ว
 • ห้องพักทั้งหมดเป็นห้องปลอดบุหรี่ ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือสูบบุหรี่ภายในห้องพัก
 • หากอุปกรณ์ หรือสิ่งของภายในห้องพัก เกิดการเสียหายหลังจากท่านเข้าพัก
  จะต้องชำระค่าเสียหายตามที่ระบุไว้ในเอกสารภายในห้องพัก
 • ทางเราขอสงวนสิทธิไม่อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
 • ขอความกรุณางดใช้เสียงดัง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เพราะจะเป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของแขกท่านอื่น
 • รีสอร์ทขอสงวนสทิธิ์ห้ามประกอบอาหารทุก ชนิดภายในบริเวณรีสอร์ท หากฝ่าฝืน จะต้องเสยีค่า ปรับ 2,000 บาทขึ้นไป

**รีสอร์ทอาจ แก้ไข ปรับปรุง ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**